HR

HOSTIN d.o.o.

Šubićeva 29, 10000 Zagreb
Croatia

Prodaja:
T1. ++385 1 4593090
T2. ++385 1 4592935
F. ++385 1 4593132
E. booking@hostin.hr

Marketing:
T1. ++385 1 4592946
F. ++385 1 4593132
E. marketing@hostin.hr

 

Prodaja

Hostin d.o.o. - natječaji u tijeku 
 
o b j a v lj u j e  
PRODAJU nekretnine U VLASNIŠTVU HOSTIN d.o.o.
 
 
 
 
Red.
br.
Nekretnina Status objekta ZK PODACI POVRŠINE
M2
Status vlasništva Početna prodajna cijena
(EUR)
z.k.ul.br. Kat.čest
Kompleks Črešnja
1. Ap E-26 Ne aktivan 4067 2383/22 (pod.ul. 26) 33,55 HOSTIN d.o.o.
sa teretom
36.083,11 EUR
2. Ap E-49 Ne aktivan 4067 2383/22 (pod.ul. 49) 33,55 HOSTIN d.o.o. sa teretom 36.055,80 EUR
3. Ap E-50 Ne aktivan 4067 2383/22 (pod.ul. 50) 33,45 HOSTIN d.o.o. sa teretom 36.005,11 EUR
4. Ap E-51 Ne aktivan 4067 2383/22 (pod.ul. 51) 33,50 HOSTIN d.o.o. sa teretom 36.037,28 EUR
5. Ap E-52 Ne aktivan 4067 2383/22 (pod.ul. 52) 33,85 HOSTIN d.o.o. sa teretom 36.399,04 EUR
Kompleks Javorika
1. Ap E-26 Ne aktivan 4121 2383/23 (pod.ul. 26) 33,55 HOSTIN d.o.o. 36.110,42 EUR
 
 • Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju kao knjižno vlasništvo.
 • Na kompleksu Črešnja vodi se teret u iznosu od 66.172.485,90 Kn u korist Republike Hrvatske koji je u procesu brisanja. Predviđeni rok za brisanje tereta je tijekom 2018.
 • Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR.
 • Početna cijena nekretnine istaknuta je u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • Društvo HOSTIN posjeduje energetske certifikate za sve nekretnine za koje ih obvezuje Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
 • Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • HOSTIN d.o.o. će razmatrati sve ponude.
 • Osim visine ponuđene cijene, povoljnijom ponudom smatrati će se ponuda sa kraćim rokom plaćanja i osiguranim načinom plaćanja.
 • Kao garanciju za ozbiljnost ponuda, potrebno je uplatiti 10% od početne prodajne cijene. Garanciju je potrebno uplatiti u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, na žiro račun HOSTIN d.o.o. PBZ, IBAN broj: HR4123400091100139929, poziv na broj: 076, sa naznakom svrhe uplate: uplata garancije, a koji će cjelokupni uplaćeni iznos biti vraćen 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda na račun uplatitelja, ukoliko ista ne bude prihvaćena.
 • Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, HOSTIN d.o.o. će zadržati uplaćeni iznos garancije.
 • Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.
 
 
Ponude moraju sadržavati:
 
 1. ime, prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno
 2. presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe)
 3. dokaz o uplaćenoj garanciji;
 4. broj računa ponuditelja i naziv banke na koji će se vratiti uplaćena garancija;
 5. redni broj nekretnine u oglasu, adresu i iskazanu površinu u m2 nekretnine iz tabele, za koju se daje ponuda za kupnju;
 6. ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, te uvjete i način plaćanja za kupnju nekretnine;
   
  Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:
   
  HOSTIN d.o.o.
  Ponuda za kupnju nekretnina - "NE OTVARATI"

            Barčićeva 9

            10 000 ZAGREB
 
 
Rok za dostavu ponuda je 30 (trideset) dana od dana objave oglasa za prodaju u javnim glasilima, zaključno s danom 13. studenog 2017. godine.
 
Ponude će se javno otvarati 21. studenog 2017. s početkom u 10,00 sati u HOSTIN d.o.o., Zagreb, Barčićeva 9, u dvorani za sastanke, te otvaranju ponuda koje vodi Povjerenstvo, mogu prisustvovati ponuditelji ponuda.
 
O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu.
 
Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset) dana od dana donošenja Odluke Uprave o prodaji nekretnine.

Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefon:
 
01/459 2946 ili na e-mail: marijana.krajna@ina.hr.


HOSTIN d.o.o. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu kao i pozvati na drugi krug nadmetanja (putem e-aukcije).

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.
 
http://www.hostin.hr/UserDocsImages/dokumenti/Oglas.zip